دسته بندی: مهارت زبان اموزی

آموزش نشانه ( ه )

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (ه) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (ه)با صدای ( ه) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (ه) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد شوید...

آموزش نشانه واو

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (و) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (و)با صدای ( و) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (و) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش نشانه ی

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (ی) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (ی)با صدای ( ی) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (ی) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش نشانه ای

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (ای) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (ای)با صدای ( ای) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (ای) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش نشانه ک

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (ک) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (ک)با صدای ( ک) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (ک) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش نشانه گ

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (گ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (گ)با صدای ( گ) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (گ) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

نشانه ل

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (ل) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (ل)با صدای ( ل) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (ل) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش نشانه ف

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (ف) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (ف)با صدای ( ف) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (ف) را بداند.اهداف رفتاری نشانه (ف)شناخت کلماتی که صدای اول آن (ف) باشد .شناخت کلماتی که در وسط آن صدای (ف) داشته باشد.کلماتی که صدای اول آن (ف) باشد را نام ببرد.کلماتی که صدای آخر آن (ف) باشد را نام ببرد.و در آخر آشنایی با کلمات هم آغاز و هم پایان.با گروه آموزشی پویان همراه با کودک دلبندمان به تماشای فیلم آموزشی نشانه (ف) می رویم. دانلود کاربرگ آموزش...

آموزش نشانه ژ

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (ژ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (ژ)با صدای ( ژ) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (ژ) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش نشانه ( اِ )

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (اِ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (اِ)با صدای ( اِ) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (اِ) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد شوید