دسته بندی: مفاهیم ریاضی

آموزش عدد 8

در این مبحث از ریاضی به اموزش عدد هشت میپردازیم که هدف ما آشنایی کودکان با مفهوم عددهشت می باشد وکودک باید شکل آن را هرجایی تشخیص بدهد. وبتواند با صدای بلند بخواند وآن را در ذهن خود تداعی کند وبرای آن شکل بکشد. با انگشتان دست عددهشت را نشان دهد..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش عدد هفت

در این مبحث از ریاضی به اموزش عدد 7 میپردازیم که َهدف ما آشنایی کودکان با مفهوم عدد7می باشد که کودک باید شکل آن را هرجایی تشخیص بدهد. و بتواند با صدای بلند بخواند وآن رادر ذهن خود تداعی کند وبرای آن شکل بکشد..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش عدد 6

در این مبحث از ریاضی به اموزش عدد شش می پردازیم که هدف ما آشنایی کودکان با مفهوم عدد شش می باشد که کودک باید شکل آن را هرجایی تشخیص بدهد. و بتواند با صدای بلند بخواند وآن رادر ذهن خود تداعی کند وبرای آن شکل بکشد..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش الگویابی

آموزش الگو ها برای کودکان پیش دبستانی: الگویابی یکی از مهمترین مهارت های اولیه است در الگویابی مهارت حل مسئله در کودکان تقویت می شود. زیرا باید کودک با منطق و دقت به رابطه ها فکر کند ذهن او درگیر شده و تفکر انتقادی تقویت می شود یادگیری الگوها بسیار آسان ساده که در قالب بازی سرگرم کننده است.چطور الگوها را به کودکان یاد بدهیم؟ما می توانیم الگوها را در اطراف ببینیم و بشنویم یا بسازیم در اینجا به یک سری توالی ساده اشاره شده که شما می توانید برای آموزش مفهوم توالی و الگو به کودکان استفاده کنید.* به الگوهای روی لباس کودکانتان اشاره...

تکرار اعداد 1 تا 5 ( الگویابی )

کودک پنج یا شش ساله ما به راحتی برای ما اعداد را شمارش میکند . گاهی اوقات ممکن است تا عددهای خیلی بالا مثال 111 هم شمارش کند . و ما خوشحال از اینکه فرزندمان اعداد را می شناسد . ولی باید توجه داشته باشیم که فرزند ما باید درکی صحیح از اعداد داشته باشد یعنی در هر حالتی بداند مثال دو برابر است با دو انگشتی که او از هم باز می کند ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید ....

آشنایی با عدد پنج

در این مبحث از ریاضی به اموزش عدد پنج میپردازیم که هدف ما آشنایی کودکان با مفهوم عددپنج می باشد که کودک باید شکل آن را هرجایی تشخیص بدهد.و بتواند با صدای بلند بخواند و آن رادر ذهن خود تداعی کند وبرای آن شکل بکشد..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آشنایی با مفهوم اول و آخر

برای آشنایی با مفهوم اول و آخر بهترین راه آموزش مفهوم از راه آموزش مجسم هست یعنی اینکه بچه ها از نزدیک ببینند و درک کنند . پس بهتر است قبل از هر چیزکلیپ تهیه شده توسط گروه آموزشی پویان را ببینید ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

مفهوم بلند و کوتاه

یکی دیگر از مفاهیم مهم دوره پیش از دبستان آشنایی کودکان با مفاهیم بلندو کوتاه است. وقتی ما برای بچه ها در مورد مفهوم کوتاه. بلند. بلند ترین. کوتاه ترین. یا مساوی صحبت می کنیم باعث می شود گنجینه لغات کودکان افزایش یابد و بتوانند اشیای مختلف را با هم مقایسه کنند یا اندازه گیری کنند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش عدد چهار

در این مبحث از ریاضی به آموزش عدد چهار می پردازیم.که هدف ما آشنایی کودکان با مفهوم عدد چهار می باشد که کودک باید شکل آن را هر جایی تشخیص بدهد. و بتواند با صدای بلند بخواند و آن را در ذهن خود تداعی کند و برای آن شکل بکشد ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش مفهوم هم اندازه

یکی دیگر از مفاهیم مهم دوره پیش از دبستان آشنایی کودکان با مفاهیم هم اندازه است.وقتی ما برای بچه ها در مورد مفهوم کوتاه. بلند. بلند ترین. کوتاه ترین. یا مساوی صحبت می کنیم باعث میشود گنجینه لغات کودکان افزایش یابد و بتوانند اشیای مختلف را با هم مقایسه کنند یا اندازه گیری کنند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...