برای دسترسی کامل به آموزش های پویان، باید یکی از اشتراک های زیر را خرید بفرمایید .

اشتراک سه ماهه
مبلغ پرداخت 180 هزار تومان
روزی 2 هزار تومن برای 3 ماه
اشتراک شش ماهه
مبلغ 330 هزار تومان - پشتیبان آنلاین مربی  - با ارائه مدرک رسمی
30 هزار تومن تخفییف
اشتراک یک ماهه
مبلغ 60 هزار تومان
روزی 2 هزار تومان برای یک ماه