برای دسترسی کامل به آموزش های پویان، باید یکی از اشتراک های زیر را خرید بفرمایید .

اشتراک سه ماهه
مبلغ پرداخت 300 هزار تومان
تقریبا روزی 3 هزار تومن برای 3 ماه
اشتراک شش ماهه
مبلغ 500 هزار تومان - پشتیبان آنلاین مربی  - با ارائه مدرک رسمی
100 هزار تومن تخفییف
اشتراک یک ماهه
مبلغ 100 هزار تومان
تقریبا روزی 3 هزار تومان برای یک ماه